Fork Corporate+

Onze Tak 26-oplossing voor inschrijvingen vanaf 100.000 euro.

 

In het kort:

 • Vaste looptijd van 5 jaar

 • Gewaarborgd rendement van 2,65%

 • Flexibele afkoopstructuur

Wat is 'Fork'?

Fork is de verzamelnaam voor onze kapitalisatieverzekeringen van het type Tak 26.

Tak 26-verzekeringen zijn levensverzekeringen met een vaste looptijd en een door de Verzekeraar gewaarborgde interestvoet. De interest wordt tijdens de looptijd van het verzekeringscontract gekapitaliseerd en op de vervaldag uitgekeerd. Hierbij is er enkel een onderschrijver is van het contract: de verzekernemer(s); er is geen verzekerde of begunstigde. Zo lijkt het product dus het meest op het klassiek kapitalisatiecontract, de kasbon.

Wat is Fork Corporate+?

Fork Corporate+ is ons Tak 26-product voor rechtspersonen en éénmanszaken met grote liquiditeitsposities die hun geld met grote waarschijnlijkheid kunnen investeren met een beleggingshorizon van 5 jaar, en die ook wensen voor een minimale vorm van liquiditeit van hun investeringsportefeuille. Dit om te kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen of opportuniteiten zoals nieuwe investeringsprojecten.

Wat zijn de eigenschappen?

 • Vaste looptijd van 5 jaar
 • Patronale Life waarborgt een interestvoet van 2.65%* per jaar.
 • Minimum inschrijving van 100.000 euro
 • Vaste instapkost van 50 euro
 • Variabele instapkost van maximum 1%
 • Geen premietaks van 2% voor natuurlijke personen of 4,4% voor rechtspersonen
 • Gedeeltelijke afkopen mogelijk vanaf minimum 50.000 euro
 • 3% degressieve afkoopkost (elke periode van 12 maanden daalt de afkoopkost met 0,50%)
 • Roerende voorheffing bij afloop contract van 30% van het reëel rendement
 • Mogelijk een conjuncturele vergoeding bij het vroegtijdig afkopen
 • Indien een vooropzeg van 90 dagen gerespecteerd wordt, dan valt de afkoopkost van een gedeeltelijke of volledige afkoop vanaf het 2de jaar terug op een percentage gelijk aan de jaarlijkse gegarandeerde interestvoet. In dat geval zal er ook geen conjuncturele vergoeding aangerekend worden.

Voor alle informatie betreffende de kosten en risico's verwijzen wij u door naar het essentiële-informatiedocument van Fork Corporate+

* Dit is het rendement vanaf 10/06/2024 tot op nader bericht. De interestvoet van kracht op de datum van inschrijving geldt voor de volledige looptijd van uw contract. Patronale Life kan echter de interestvoet wijzigen voor toekomstige stortingen.

Wat zijn dus de voordelen?

 • Een, door Patronale Life, gegarandeerd rendement.
 • U geniet van een flexibele afkoopstructuur.

Veilige belegging ?

 • Dit product is beschermd door een afzonderlijk beheer binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van Patronale Life, is dit vermogen prioritair voorbehouden tot nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers. Bovendien zijn de verzekeringnemers bevoorrechte schuldeisers op de totaliteit van de activa van Patronale Life. Indien Patronale Life u niet kan betalen wat u verschuldigd is, kan u echter wel uw gehele inleg verliezen.
 • Dit product is onderhevig aan het Belgisch recht. Het essentiële informatiedocument en de algemene voorwaarden van de maatschappij kan u raadplegen door op de blauwe knoppen rechts te klikken. Het is nodig deze door te nemen alvorens een levensverzekeringscontract te onderschrijven.
 • Klachten met betrekking tot het product Fork Corporate+ kunnen per e-mail gericht worden aan de interne klachtendienst via klachten@patronale-life.be. Indien u geen adequate oplossing aangereikt krijgt, kan u een e-mail sturen aan de Ombudsman van de Verzekeringen via info@ombudsman.as.

Interesse?

Neem contact op met sales@patronale-life.be