Disclaimer

De gegevens op deze website vormen geen door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand. Verdere informatie kan u steeds bekomen via onze kantoren of via de tussenpersonen die gemachtigd zijn onze producten te verkopen.

Patronale Life NV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerbaarheid van haar bronnen te evalueren. Desondanks kan Patronale Life NV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, adequaatheid, volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat.

Patronale Life NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die voortvloeit uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

De gegevens die u via deze website aan ons meedeelt worden opgeslagen in bestanden waarvan Patronale Life NV eigenaar is. Zij kunnen gebruikt worden in het kader van een globaal klantenbeheer en voor promotie- en prospectiedoeleinden. In dat kader kunnen zij worden meegedeeld aan de contractueel met ons verbonden organisaties.

Indien u hiertegen bezwaar heeft of wenst gebruik te maken van uw recht op inzage en verbetering kan u met ons contact opnemen.

Verdere inlichtingen kunt u tevens bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.